Bewindvoering Oosterhout header image

Bewindvoering, wanneer

Problematische schulden. Als mensen problematische schulden hebben, zijn ze vaak niet meer in staat om hun financiën goed te regelen. Dat kan leiden tot grote achterstanden en problemen met de verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar enz. Het is dan belangrijk dat de administratie en financiën op orde komen en dat schuldhulpverlening in gang wordt gezet en daarvoor kan een beschermingsbewindvoerder worden aangewezen.

WSNP. Als mensen zijn toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) krijgen ze te maken met strenge regels waar ze aan moeten voldoen.  Met deze regeling kunnen ze in drie jaar schuldenvrij zijn, maar als ze niet op tijd aan de regels voldoen, kan dat leiden tot voortijdig ontslag uit deze regeling. De schulden worden dan niet kwijtgescholden en de volgende 10 jaar is er geen nieuwe schuldsanering meer mogelijk. Een beschermingsbewindvoerder kan u juist helpen om tijdig aan alle WSNP-verplichtingen te voldoen.

Lichamelijke of geestelijke problemen. Soms zijn mensen vanwege lichamelijke of geestelijke problemen niet of onvoldoende in staat hun eigen administratie en financiën te beheren. Het is dan van belang dat anderen hen helpen en op bepaalde momenten als vertegenwoordiger voor hen de juiste beslissingen nemen. Dat kan bijv. als er sprake is van:

  • een matige of ernstige verstandelijke beperking
  • voortschrijdende dementie
  • psychiatrische problemen

Mentorschap, wanneer

Soms kunnen mensen onvoldoende  voor zichzelf zorgen en niet meer de juiste beslissingen nemen over de verzorging, verpleging, behandeling en andere zaken op het persoonlijke vlak. Het is dan noodzakelijk dat zij daarbij worden geholpen en zij kunnen in die situatie een mentor krijgen toegewezen.

Curatele, wanneer

Als mensen zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen regelen, kan de rechter een curator benoemen. U kunt daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening of situaties van gewoonte van ernstig drank- of drugsmisbruik, zodanig dat de veiligheid van hemzelf of anderen in gevaar wordt gebracht.

Informatief gesprek

Het kan zijn dat u meer vragen heeft over curatele, bewindvoering of mentorschap. Wij geven u graag in een uitgebreid voorlichtingsgesprek – geheel kosteloos en vrijblijvend – informatie en advies. Eén telefoontje of mailtje naar ons voor een afspraak is voldoende.

Aanvragen, door wie

In alle gevallen besluit de kantonrechter over de aanstelling van een curator, bewindvoerder en/of mentor. De aanvraag kan worden gedaan door:

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijv. de voogd als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)

Daarbij kan een voorkeur worden aangeven voor benoeming van de bewindvoerder/mentor/curator. Als u er voor kiest om Bewindvoering Oosterhout in te schakelen, helpen wij u volledig bij het opstellen en indienen van de aanvraag.